DIGITALIZATION ASSESSMENT
Hej och välkommen till Cartinas utvärderingsverktyg för digital mognad.
Verktyget kommer ge dig och ditt företag en bild av hur väl ni förhåller er till och hur redo ni är att möta digitaliseringen.

Du kommer nu få svara på ca 50 frågor angående ert företag och organisation. Ta gärna god tid på dig innan du svarar på varje fråga. Det kommer att ta ca 15 minuter.

I slutet av utvärderingen kommer vi att ge dig möjligheten att ange kontaktuppgifter, om du vill att vi skall återkoppla med resultat. Dina svar förblir anonyma och kommer inte delas utan ert godkännande. Ert resultat kommer endast användas som statistiskt underlag på aggregerad nivå.
Start
 
SEKTION 1: Framtida påverkan av digitalisering

Frågorna bör besvaras utifrån din uppfattning om digitaliseringens inverkan på den industri som ditt bolag är verksamt i (på ca 3-5 års sikt)

 
Inverkan på kundupplevelsen

Följande frågor fokuserar på din uppfattning om hur digitaliseringstrender och drivkrafter kommer att påverka kraven på ert företag.

 
I vilken utsträckning kommer digitaliseringen att bidra till minskad kundlojalitet inom er bransch?

 
I vilken utsträckning kommer efterfrågan av digitala kanaler för aktiviteter så som sök, köp och kundservice att öka inom er bransch?

 
I vilken utsträckning kommer kunders och/eller leverantörers efterfrågan på sömlösa upplevelser över alla kanaler att öka inom er bransch?

Exempel: Att kunder kan köpa online men hämta i butik, eller köpa online och efter hemleverans lämna tillbaka produkt i fysisk butik.
 
I vilken utsträckning kommer kunder inom er bransch att ställa allt högre krav på bättre användarupplevelser?

 
I vilken utsträckning kommer era kunders förväntningar på relevans och personalisering att öka?

 
I vilken utsträckning driver digitaliseringen ett ökat behov av produkt- och tjänsteinnovation inom er bransch?

 
 
I vilken utsträckning driver digitaliseringen ett ökat behov av innovation och utveckling av affärsmodeller inom er bransch?

Förtydligande/Exempel: För ett företag som exempelvis Netflix innebar digitaliseringen att de förändrade sin affärsmodell - de gick från att erbjuda hyrfilm till streaming-tjänster.
 
I vilken utsträckning ställer digitaliseringen ökade krav på ert företag att tänka i termer av ekosystem när ni utvecklar nya produkter och tjänster?

Exempel: Flygbolag erbjuder inte enbart flygresor, utan även tjänster för hyrbil, hotell etc.

 
Inverkan på intern verksamhet

Följande frågor fokuserar på din uppfattning om hur digitaliseringstrender och drivkrafter kommer att påverka kraven på ert företag.
 
I vilken utsträckning kommer företag inom er bransch att behöva öka takten för innovationsarbete - att snabbare gå från idé till produkt?

 
I vilken utsträckning kommer er bransch uppleva ett ökat behov av flexibilitet, snabbhet och lyhördhet i värdekedjan - som en effekt av digitaliseringen?

 
 
I vilken utsträckning ökar digitalisering behovet av att driva processeffektivitet inom er bransch?

 
I vilken utsträckning driver digitaliseringen ett ökat behov av riskhantering i olika delar av värdekedjan?

 
SEKTION 2: Nuvarande realisering av digitala möjligheter


Följande frågor ska besvaras med utgångspunkt i vilken utsträckning ert företag redan har impementerat digitala verktyg och arbetssätt.
 
Transformation av kundupplevelsen

 
I vilken utsträckning arbetar ni kontinuerligt för att identifiera drivkrafterna för lojalitet hos era kunder?

 
I vilken utsträckning använder ni digitala kanaler för att direkt interagera med era kunder?

 
I vilken utsträckning prioriterar ni digitala initiativ i er marknadsföringsbudget, i jämförelse mot mer traditionella alternativ?

 
I vilken utsträckning arbetar ni aktivt för att öka konverteringsgraden bland era produkter och tjänster online?

 
 
I vilken utsträckning följer ni upp era kunders beteende i era kanaler?

Exempel: Verktyg används aktivt för att följa upp hur kunder beter sig i olika kanaler och den informationen används för affärsutveckling
 
I vilken utsträckning erbjuder ni en sömlös, kanaloberoende, upplevelse för era kunder?

Exempel: Ni möjliggör att kunder kan köpa online men hämta i butik, eller köpa online och efter hemleverans lämna tillbaka produkt i fysisk butik.
 
I vilken utsträckning prioriterar ni kundvänliga gränssnitt i ert produkt- och tjänsteutvecklingsarbete?

Exempelvis: Ni satsar på att skapa intuitiva gränssnitt för era produkter/tjänster.
 
I vilken utsträckning arbetar ni med personalisering?

Exempel: "Väldigt låg" motsvarar ingen eller väldigt begränsad anpassning baserat på kund. "Delvis" motsvarar segmentbaserad personalisering och "Väldigt hög" motsvarar individunik personalisering
 
I vilken utsträckning drivs ert produkt- och tjänsteutvecklingsarbete av ny teknologi och kundinsikter?

 
 
I vilken utsträckning använder ni ny teknologi och kundinsikter i syfte att förbättra existerande affärsmodeller?

 
 
I vilken utsträckning arbetar ni aktivt för att förstå kundbeteenden i relevanta ekosystem?

 
 
Transformation av intern verksamhet

 
I vilken utsträckning testar och utvärderar ni löpande möjligheterna för nya produkter, tjänster och intäktsmodeller?

 
 
I vilken utsträckning kan er värdekedja hantera stora och plötsliga förändringar i produktportföljen och/eller efterfrågan?

 
 
I vilken utsträckning kan ni idag möta era kunders förväntningar på korta leveranstider och flexibla leveransalternativ?

 
 
I vilken utsträckning arbetar ni med automatisering för att driva effektivitet inom företaget?

Exempel: Ni använder automatisering för att driva effektivitet inom flera delar av ert företag. Det kan exempelvis göras inom kundsupport, administrativa funktioner eller marknadsföring.
 
I vilken utsträckning kommunicerar och samarbetar ni väl med kunder, partners och leverantörer i er värdekedja?

 
 
I vilken utsträckning erbjuder er organisation digitala kommunikationsalternativ (slack, trello, google hangout etc.) som komplement till traditionell kommunikation (e-mail, telefon etc.)

 
 
I vilken utsträckning arbetar ni aktivt med att identifiera och mitigera riskscenarier?

 
 
I vilken utsträckning är ni en attraktiv arbetsplats för framtida digitala förmågor

 
 
SEKTION 3: FÖRÄNDRINGSFÖRMÅGOR


Följande frågor mäter till vilken utsträckning ditt företag har de nyckelförmågor på plats som krävs för att driva de förändring och skapa värde till följd av digitaliseringen_

_
 
Strategiskt fokus

 
I vilken utsträckning har ni en tydlig och kontinuerligt uppdaterad strategi för digitalisering, som inkluderar strategiska fokusområden och målsättningar?

 
I vilken utsträckning är er strategi för digitalisering kommunicerad, förstådd och accepterad inom hela organisationen?

 
I vilken utsträckning har er strategi för digitalisering den högsta ledningens engagemang?

 
Styrning

 
I vilken utsträckning är ägandeskap och mandat gällande exekveringen av er strategi för digitalisering tydligt definierat?

 
I vilken utsträckning har ni uppdaterat era KPI:er och incitament baserat på de identifierade strategiska fokusområdena?

 
I vilken utsträckning har ni definierat tydliga mål, mot vilka ni kan mäta framgången av er digitalisering?

 
I vilken utsträckning tillåter era budgetprocesser förverkligandet av tidigare oplanerade digitala initiativ?

 
I vilken utsträckning uppmuntrar er operativmodell till tvärfunktionellt samarbete?

 
Medarbetare

 
I vilken utsträckning har ert företag etablerade arbetssätt för att uppmuntra och fånga upp nya idéer, både från individer inom och utanför den egna organisationen?

 
I vilken utsträckning har ni en företagskultur som uppmuntrar medarbetare att experimentera och som förväntar sig vissa misslyckanden?

 
I vilken utsträckning har individerna i ert företag den kompetens som krävs för att driva behövd digital transformation?

 
I vilken utsträckning utvärderar ni kontinuerligt den digitala kompetensen inom företaget och säkerställer tillräcklig utbildning?

 
Teknologi

 
I vilken utsträckning möjliggör ert företags tekniska infrastruktur snabbhet och flexibilitet?

 
I vilken utsträckning sker ditt företags afärsutveckling i samarbete med IT?

 
I vilken utsträckning utvärderar ni ITs prestation baserat på affärsdrivande KPIer och inte enbart traditionellt IT-specifika mätetal, såsom systemprestanda och kostnader?

_Exempel: IT mäts inte bara på kostnader och systemprestanda, utan även på mätetal kopplade till intäkter, time to market, kundnöjdhet etc.
_
 
Företagsinformation

 
Vilket företag svarar du för?

För att kunna kategorisera ditt resultat behöver vi veta vilket företag du svarar för. Vi kommer inte publicera något resultat om ditt företag utan ert godkännande
 
Om du vill att vi återkopplar med resultat ber vi dig fylla din email

 
Vilken titel har du?

Tack för att du slutförde undersökningen.
Läs mer om Cartina