DIGITALIZATION ASSESSMENT
Hej och välkommen till Cartinas utvärderingsverktyg för digital mognad.

Verktyget kommer ge dig och ditt företag en bild av hur väl ni förhåller er till och hur redo ni är att omfamna digitaliseringen.

Du kommer nu få svara på några snabba frågor om ert företag och organisation.
Ta gärna en stund att reflektera kring frågorna innan du svarar. 
Utvärderingen kommer ta cirka 5 minuter.

I slutet av utvärderingen kommer vi att ge dig möjligheten att ange kontaktuppgifter, om du vill att vi skall återkoppla med resultat. Dina svar förblir anonyma och kommer inte delas utan ert godkännande. Ert resultat kommer endast användas som statistiskt underlag på aggregerad nivå.
Start
 
SEKTION 1: Framtida påverkan av digitalisering

Frågorna bör besvaras utifrån din uppfattning om digitaliseringens inverkan på den industri som ditt bolag är verksamt i (på ca 3-5 års sikt) 

 
Inverkan på kundupplevelsen

Följande frågor fokuserar på din uppfattning om hur digitaliseringstrender och drivkrafter kommer att påverka kraven på ert företag.

 
I vilken utsträckning kommer digitaliseringen att bidra till minskad kundlojalitet inom er bransch?

 
I vilken utsträckning kommer efterfrågan av digitala kanaler för aktiviteter så som sök, köp och kundservice att öka inom er bransch?

 
I vilken utsträckning kommer kunders och/eller leverantörers efterfrågan på sömlösa upplevelser över alla kanaler att öka inom er bransch?

Exempel: Att kunder kan köpa online men hämta i butik, eller köpa online och efter hemleverans lämna tillbaka produkt i fysisk butik.
 
I vilken utsträckning kommer kunder inom er bransch att ställa allt högre krav på bättre användarupplevelser?

 
I vilken utsträckning kommer era kunders förväntningar på relevans och personalisering att öka?

 
I vilken utsträckning driver digitaliseringen ett ökat behov av produkt- och tjänsteinnovation inom er bransch?

 
 
I vilken utsträckning driver digitaliseringen ett ökat behov av innovation och utveckling av affärsmodeller inom er bransch?

Förtydligande/Exempel: För ett företag som exempelvis Netflix innebar digitaliseringen att de förändrade sin affärsmodell - de gick från att erbjuda hyrfilm till streaming-tjänster.
 
I vilken utsträckning ställer digitaliseringen ökade krav på ert företag att tänka i termer av ekosystem när ni utvecklar nya produkter och tjänster?

Exempel: Flygbolag erbjuder inte enbart flygresor, utan även tjänster för hyrbil, hotell etc.

 
Inverkan på intern verksamhet

Följande frågor fokuserar på din uppfattning om hur digitaliseringstrender och drivkrafter kommer att påverka kraven på ert företag.
 
I vilken utsträckning kommer företag inom er bransch att behöva öka takten för innovationsarbete - att snabbare gå från idé till produkt?

 
I vilken utsträckning kommer er bransch uppleva ett ökat behov av flexibilitet, snabbhet och lyhördhet i värdekedjan - som en effekt av digitaliseringen?

 
 
I vilken utsträckning ökar digitalisering behovet av att driva processeffektivitet inom er bransch?

 
I vilken utsträckning driver digitaliseringen ett ökat behov av riskhantering i olika delar av värdekedjan?

 
SEKTION 2: FÖRÄNDRINGSFÖRMÅGOR


Följande frågor mäter till vilken utsträckning ditt företag har de nyckelförmågor på plats som krävs för att driva de förändring och skapa värde till följd av digitaliseringen

 
Strategiskt fokus

 
I vilken utsträckning har ni en tydlig och kontinuerligt uppdaterad strategi för digitalisering, som inkluderar strategiska fokusområden och målsättningar?

 
I vilken utsträckning är er strategi för digitalisering kommunicerad, förstådd och accepterad inom hela organisationen?

 
I vilken utsträckning har er strategi för digitalisering den högsta ledningens engagemang?

 
Styrning

 
I vilken utsträckning är ägandeskap och mandat gällande exekveringen av er strategi för digitalisering tydligt definierat?

 
I vilken utsträckning har ni uppdaterat era KPI:er och incitament baserat på de identifierade strategiska fokusområdena?

 
I vilken utsträckning har ni definierat tydliga mål, mot vilka ni kan mäta framgången av er digitalisering?

 
I vilken utsträckning tillåter era budgetprocesser förverkligandet av tidigare oplanerade digitala initiativ?

 
I vilken utsträckning uppmuntrar er operativmodell till tvärfunktionellt samarbete?

 
Medarbetare

 
I vilken utsträckning har ert företag etablerade arbetssätt för att uppmuntra och fånga upp nya idéer, både från individer inom och utanför den egna organisationen?

 
I vilken utsträckning har ni en företagskultur som uppmuntrar medarbetare att experimentera och som förväntar sig vissa misslyckanden?

 
I vilken utsträckning har individerna i ert företag den kompetens som krävs för att driva behövd digital transformation?

 
I vilken utsträckning utvärderar ni kontinuerligt den digitala kompetensen inom företaget och säkerställer tillräcklig utbildning?

 
Teknologi

 
I vilken utsträckning möjliggör ert företags tekniska infrastruktur snabbhet och flexibilitet?

 
I vilken utsträckning sker ditt företags afärsutveckling i samarbete med IT?

 
I vilken utsträckning utvärderar ni ITs prestation baserat på affärsdrivande KPIer och inte enbart traditionellt IT-specifika mätetal, såsom systemprestanda och kostnader?

Exempel: IT mäts inte bara på kostnader och systemprestanda, utan även på mätetal kopplade till intäkter, time to market, kundnöjdhet etc.
 
Företagsinformation

 
Vilket företag svarar du för?

För att kunna kategorisera ditt resultat behöver vi veta vilket företag du svarar för. Vi kommer inte publicera något resultat om ditt företag utan ert godkännande
 
Om du vill att vi återkopplar med resultat ber vi dig fylla din email

 
Vilken titel har du?

Tack för att du slutförde undersökningen.
Läs mer om Cartina